Exemple de les trucades creus de terme que és disposaven per protegir els encreuaments de camins ja que, segons la tradició popular, eren els llocs on es apareixia el dimoni. Tots dos exemples poden datar-se a finals de segle XVI, quan el procés d’evangelització dels moriscos es va convertir en una prioritat per a les autoritats eclesiàstiques. I és que una altra de les seves funcions era marcar l’entrada a pobles cristians. La Creu, situada al costat de la carretera CV-700, és de major grandària. Se situa sobre quatre esalones amb coberta. La creu pròpiament dita se situa sobre una pilastra decorada amb una flor que recorda els rosetons de les esglésies gòtiques. Presenta la imatge de el Sant Crist cap a llevant i la Verge amb el Nen en braços cap a ponent. L’altre exemple és de menor grandària i no presenta coberta. El més singular en aquest cas és que se situa sobre una roda de moldre blat. Avui dia encara és freqüent anar a passejar de “Creu a Creueta”.

Veure en el mapa